تمام موفقیت های بزرگ
مرهون تلاش مداوم؛
بسیار سخت و دراز مدت
در یک جهت واحد و
به سوی هدفی مشخص می باشند.

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فهرست