* طرح کلی برداشتی از یک شخصیت هست که شخصیت شرکت را به صورت یک فرد نشان میدهد
* در مرکز گوله نخ و کاموا که نشان بافندگی و نساجی است
* کلاه فارغ التحصیلی که ترکیب آموزش و موفقیت است چون هم آموزش دیده و موفق به فارغ التحصیلی
شده است که در کل موفقیت شخصیت که شرکت نیز هست در بر میگیرد
* تقسیم گوله کاموا به دو رنگ که برداشتی از رنگ های لوگو شرکت هست به معنی تغییر
* و فلش هایی که به نشان اقدام می باشد.

شعار کاربردی شرکت

دسته بندی: معرفی شرکت

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید:

فهرست